Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Just-Smart is een online smartshop. www.just-smart.nl levert diensten onder de volgende voorwaarden. Door het bezoeken van of shoppen op deze site geef je aan akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

Gebruik van deze website, inclusief het zoeken of plaatsen van een bestelling op Just-Smart, is uitsluitend voor instemmende volwassenen. Door deze site te gebruiken, bevestig je minimaal 18 jaar oud te zijn.

  • Producten met een houdbaarheidsdatum, expire date of iets dergelijks kunnen nooit worden geretourneerd.
  • Mondkapjes of dergelijke producten kunnen nooit worden geretourneerd ivm. exp date en hygiëne.
  • Zaden, kweeksets, kruiden, formules en magic truffels kunnen nooit worden geretourneerd ivm houdbaarheidsdatum.

We verzenden naar de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (UK) & Zweden.

Legaliteit van de producten

Alle producten op deze website zijn legaal verkrijgbaar en verhandelbaar binnen Nederland. Bestel je vanuit het buitenland, controleer dan eerst of het bezit van de bestelde producten is toegestaan in je land. Informeer hiervoor bij je nationale douane. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zendingen welke door inbeslagname niet kunnen worden bezorgd en kunnen in dat geval de bestelling niet vergoeden.

Just-Smart stelt zich nooit aansprakelijk voor pakketjes die niet aankomen in het buitenland, wij zijn niet op de hoogte van de geldende wetten en regels in andere europese landen buiten Nederland (met name tbv wietzaden, truffels, growkits en cbd olie).

Bestelling en betaling via Billink

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [JUST-SMART/KLANT] die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder”

“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers.
Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Ben je het niet eens met deze Voorwaarden, bestel dan niet op www.just-smart.nl!